Kirkevalget 2019
 


Kirkevalget 2019
Kirkevalget 2019

Du kan påvirke utviklingen av Den norske kirke i framtida ved å stemme ved valget 8.-9.september 2019.

Her er listene til kirkevalget!

Bruk stemmeretten ved kirkevalget 8.-9.september!

Hvilken retning skal Den norske kirke ta videre? Hva bør kirka prioritere og satse på? I år har du som er medlem av Den norske kirke igjen mulighet til å påvirke dette. Da er det tid for valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd. Stemmerettsalderen i kirka er 15 år, så man kan stemme fra det året man konfirmeres.

Menighetsråd
Menighetsrådet har det øverste ansvaret for aktiviteter som drives i menigheten;  f.eks trosopplæring, diakoni, og musikk, og de uttaler seg ved ansettelse av prester. I tillegg engasjerer de seg i frivillig arbeid, inventar, utstyr og vedlikehold. To fra hvert menighetsråd sitter i tillegg i fellesrådet som har arbeidsgiveransvar for de ansatte, og det øverste ansvaret for vedlikehold av kirker og kirkegårder. Se hvem som stiller til valg i ditt område her:

Valgliste Åmot menighetsråd

Valglilste Nordre Osen menighetsråd

Valgliste Deset menighetsråd

 

Bispedømmeråd
Du har også mulighet til å påvirke i bispedømmerådsvalget . Bispedømmerådets oppgaver er blant annet å ansette prester og lede utviklingen av bispedømmet som helhet. Medlemmene av bispedømmerådet sitter også i Kirkemøtet, Den norske kirkes «Storting». I 2017 vedtok Kirkemøtet likekjønnet vigsel i Den norske kirke, og de neste årene vil Kirkemøtet ta stilling til mange andre saker som har stor betydning for kirken. I år kan du velge en av tre lister når du stemmer ved bispedømmerådsvalget:

Åpen folkekirke:
Denne gruppen arbeider for en åpen og inkluderende, demokratisk og landsdekkende folkekirke der det ikke er andre krav til medlemsskap enn dåpen. Ingen skal diskrimineres. Etter valget i 2015 fikk Åpen folkekirke gjennomslag for at likekjønnede kunne gifte seg i kirka.
Les mer om Åpen folkekirke her.

Bønnelista
Denne gruppen arbeider for levende lokale menigheter som holder fast på et klassisk bibelsyn basert på Bibelens ord og prinsipper. De vil ha en bønnegruppe i hver menighet, og anerkjenner Israels folks rett til eget land.
Les mer om Bønnelista her.

Nominasjonskomiteens liste
Denne lista er satt sammen av personer foreslått av menighetsrådene i hele bispedømmet. De kan ha ulike meninger, så dersom du stemmer på denne lista bør du sette deg inn i hva den enkelte står for.
Du kan lese mer om dette her. (Link kommer i løpet av mai.)

Klikk her for å få opp alle listene til bispedømmerådsvalget, med navn på kandidater.

Representasjon
Kandidatlistene til menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg skal ha minst 40 % representasjon fra hvert kjønn og minst 20 % representasjon av kandidater under 30 år. Fram mot valget vil kandidatene bli presentert i menighetsbladet og på nett.

Regler for valget
Det ble vedtatt nye regler for kirkevalg på kirkemøtet i 2018. Du kan lese de nye reglene ved å klikke på denne linken:
Lovdata: Regler for kirkevalg

Valget
Kirkevalgene skjer samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, valg til kommunestyrer og fylkesting den 9.september 2019. Fra 10. august er det mulig å forhåndsstemme ved kirkekontoret på Rena.

Noen viktige datoer:
2. januar: Frist for å registrere nomineringsgrupper
1. mars: Frist for etablering av nominasjonskomité for valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet.
              Frist for menighetsråd til å foreslå inntil 4 kandidater til bispedømmerådsvalget som har sagt seg villig til å stå på valg.
30. april: Frist for innlevering av listeforslag ved valg av menighetsråd og valg av leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet. (Fra både nomineringsgrupper og nominasjonskomité)
5. mai: Frist for å godkjenne listeforslag og kunngjøre valglister, valgform og eventuell supplerende nominasjon. (Ansvarlig:  valgrådet i bispedømmet og valgstyret i menigheten)
10. august til 6. september: Forhåndsstemmegivningsperiode
1. september: Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der man har stemmerett.
(8.) og 9. september: Valgdagen

Ta kontakt:
Har du spørsmål om noe av dette, er du velkommen til å ta kontakt med Hamar bispedømmekontor på telefon 62 550 350 eller e-post hamar.bdr@kirken.no.
Du kan også ta kontakt med kirkekontoret eller menighetsrådets leder der du bor, enten du har spørsmål eller forslag til kandidater.

Kirkekontoret: Tlf 62 44 29 10
Leder i Deset menighetsråd, Kirsti Marit Mykleby, mobil: 905 43 513
Leder i Osen menighetsråd, Anne Marit Strand, mobil:947 92 491
Leder i Åmot menighetsråd, Thomas C. Meyer French, mobil: 991 08 616
Kirkeverge Ingrun Jule, mobil: 404 90 108

 18. januar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Åmot kirkelige fellesråd Powered by Agrando